Algemeen civiel recht

Algemeen civiel recht wordt ook wel privaatrecht of burgerlijk recht genoemd. Dit recht bevat alle juridische conflicten tussen particulieren, particulier en bedrijf en bedrijven onderling.

De conflicten kunnen over zeer uiteenlopende onderwerpen gaan, zoals:

 • contractenrecht;
 • huurovereenkomst;
 • koopovereenkomst, bijvoorbeeld van een auto, huis of boot;
 • aansprakelijkheidsrecht (schadevergoedingen, onrechtmatige daad);
 • geschillen over eigendom;
 • incassozaken / geldvorderingen;
 • algemene voorwaarden;
 • wanprestatie;
 • burenrecht.
 • consumentenrecht.

Agrarisch recht

Als agrariër kunt u op allerlei gebieden te maken krijgen met het recht. Wordt u geconfronteerd met regelgeving, conflicten, procedures dan wel anderszins, neem gerust contact met ons op om uw kwestie voor te leggen.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • geschillen omtrent een pachtovereenkomst;
 • geschillen binnen de maatschap;
 • geschillen omtrent bestemmingsplannen;
 • regelgeving omtrent fosfaatrechten/toeslagrechten;
 • geschillen met leveranciers;
 • recht van opstal e.d.

Bestuursrecht

Bestuursrecht omvat conflicten tussen burger en overheid.

Iedere onderneming, instelling of burger zal vroeg of laat te maken krijgen met een besluit van een bestuursorgaan dat zijn/haar belang rechtstreeks raakt. Denk bijvoorbeeld aan een besluit waarin een omgevingsvergunning wordt geweigerd, er handhavend tegen een zogenaamde illegale situatie wordt opgetreden of een subsidie niet wordt verleend.

Tot de bestuursorganen behoren de gemeente, provincie, waterschappen, ministeries en vele andere overheidsinstellingen. Het bestuursrecht geeft de regels die door deze bestuursorganen nageleefd moeten worden bij het nemen van besluiten, subsidieverlening, handhaving, bezwaar en beroep, klachtenafhandeling. Kortom, bij al het verkeer met u als ondernemer of burger.

Is aan u een bestuursrechtelijke boete, dwangsom of anderszins opgelegd. Dient u bezwaar of beroep tegen de beslissing van het bestuursorgaan in te dienen, dan kan ons kantoor u hierbij van dienst zijn.

Personen- en familierecht

Ee echtscheiding is erg ingrijpend en gaat vaak met veel emoties gepaard. Toch moeten veel praktische en juridische zaken goed geregeld worden, zoals bijvoorbeeld:

 • Bij welke ouder verblijven de kinderen na echtscheiding en hoeveel omgang behouden de kinderen met de andere ouder?
 • Moet er partner- en/of kinderalimentatie worden betaald; zo ja, hoeveel?
 • Hoe wordt de ontbonden huwelijksgemeenschap (indien van toepassing) verdeeld?
 • Wat bepalen de huwelijkse voorwaarden (indien van toepassing) en hoe moet daaraan  uitvoering worden gegeven?

Personen- en familierecht omvat bijvoorbeeld ook het doen realiseren van een zorgregeling (omgangsregeling) voor ouders. Het doen vaststellen van een bijdrage in de verzorging en de opvoeding van de kinderen, dan wel de ex-partner (alimentatie).

Strafrecht

Zowel personen als bedrijven komen met het strafrecht in aanraking, waarbij het van belang is dat in een vroeg stadium een advocaat juridische bijstand verleent. Dat geldt ook voorafgaande aan een politieverhoor of indien u een uitnodiging heeft ontvangen van de politie of het Openbaar Ministerie. Een goede afloop van een strafzaak is niet vanzelfsprekend.

Bij agrarische bedrijven gaat het in strafrecht bijvoorbeeld om een breed scala van milieudelicten, zaken met betrekking tot transport en het welzijn van dieren.

Dit soort zaken valt grotendeels binnen het economisch strafrecht en is vaak uitgebreid en complex, omdat de juridische normen in vele bijzondere wetten en regels te vinden zijn.

Rechtsbijstand binnen ons kantoor wordt verder ook vanzelfsprekend verleend op de meer bekende gebieden binnen de strafrechtpraktijk.