Bestuursrecht omvat conflicten tussen burger en overheid.

Iedere onderneming, instelling of burger zal vroeg of laat te maken krijgen met een besluit van een bestuursorgaan dat zijn/haar belang rechtstreeks raakt. Denk bijvoorbeeld aan een besluit waarin een omgevingsvergunning wordt geweigerd, er handhavend tegen een zogenaamde illegale situatie wordt opgetreden of een subsidie niet wordt verleend.

Tot de bestuursorganen behoren de gemeente, provincie, waterschappen, ministeries en vele andere overheidsinstellingen. Het bestuursrecht geeft de regels die door deze bestuursorganen nageleefd moeten worden bij het nemen van besluiten, subsidieverlening, handhaving, bezwaar en beroep, klachtenafhandeling. Kortom, bij al het verkeer met u als ondernemer of burger. Is aan u een bestuursrechtelijke boete, dwangsom of anderszins opgelegd. Dient u bezwaar of beroep tegen de beslissing van het bestuursorgaan in te dienen, dan kan ons kantoor u hierbij van dienst zijn

Contact